آموزش کار در ارتفاع با طناب در دوره های مختلف ایراتا

طنابکار | کار به عنوان یک ارتفاع کار | تکنیسن دسترسی با طناب

شاید در زندگی روزمره خود هنگام رفتن به محل کار و یا بازگشت به منزل افرادی(ارتفاع کاران) را دیده باشید که بر روی طناب در ارتفاع مشغول به کار می باشند. به این افراد در اصلاح طنابکار یا ارتفاع کار گفته می شود.   طنابکار کیست؟ طنابکار افرادی واجد شرایط اند که پس از گذراندن…

جزئیات